Jak měřit intelektuální kapitál

Znalosti a intelektuální kapitál – strategicky velice důležitý zdroj, do kterého se vyplatí investovat a rozvíjet ho. V dnešní době se na něj klade stále větší a větší důraz. Itelektuální kapitál je “komplex nehmotného vlastnictví znalostí, dovedností, postupů, procesů, aplikovaných zkušeností, technologií užívaných v organizaci, vztahu se zákazníky, profesních a profesionálních dovedností, které vytvářejí další hodnotu a konkurenční výhodu firmy na trhu.” (Rohrich,M.: K čemu je dobrý Intellectual Capital, Knowledge Management a emoční inteligence ? Deloitte, WS 15.9.2004) Znalostní management je prostředkem, který hledá všechny cesty, jak vědomosti využívat lépe. Přínosy a investování do znalostního managementu a intelektuálního kapitálu bývají pro podnik rozsáhlé.  Proto je dobré, aby se kompetentní oddělení ve společnosti věnovali konzistentnímu měření a evidenci. Zaznamenávání a měření znalostí není nic nového a je to dlouhodobý cíl všech moderních firem. V dnešní době jsou data a výkazy o aktivitách zaměstnanců zaznamenávány do různých programů a aplikací a dále zpracovávány a archivovány pro další využití. Součástí můžou být i video nebo audio záznamy, apod. Organizace pak data analyzuje a zabývá se tím, jak tyto informace co nejlépe využít ve svůj prospěch. Význační eknomové, jak například Roos J. a Roos G. jsou zastánci názoru, že intelektuální kapitál  a finanční kapitál tvoří tržní hodnotu organizace. Velkým problémem tohoto tématu je, že klasickému  účetnictví chybí nástroj jak vyjádřit hodnotu znalosti. Evidence explicitních znalostí je do určité míry možná, protože se dají evidovat, jako například registrační známky, licence atd. Uvedené znalosti jsou součástí nehmotných aktiv a jsou účtovány na základě nákladu na jejich zakoupení. Ta pravá hodnota však může být jiná. Mnoho odborníků se pokoušelo nějakým způsobem alespoň nastínit a vypočítat hodnotu intelektuálního kapitálu. Jedním...

HP Helion OpenStack

HP Helion Openstack Co to je OpenStack? OpenStack Foundation je nezisková nadace zahrnující rostoucí počet průmyslových leaderů, kteří se zabývají vývojem, testováním a dokumentací softwaru, který je potřebný k fungování a správě masivně škálovatelných, veřejných (public) a osobních (private) cloudů na úrovni Infrastructure as a service (IaaS – Infrastruktura jako služba). OpenStack je software pod vedením neziskové organizace OpenStack Foundation a řadí se mezi open-source, tudíž je zdarma a zdrojový kód je veřejně dostupný. Projekt OpenStack vznikl ve spolupráci NASA a Rackspace, kdy byl zkombinován počáteční kód z NASA Nebula platformy a RackSpace Cloud Files platformy. Postupem času stále dochází k aktualizacím stávajících komponent a k vývoji nových řádků kódu od mnoha společností, mezi které patří např. i Hewlett-Packard. OpenStack Technologie OpenStack je cloudový operační systém, kterým můžeme ovládat svazky zdrojů storage, networking a výpočetní síly (compute), které jsou k dispozici v datovém centru. Veškerou správu tohoto systému je možné vykonávat přes OpenStack dashboard, což je intuitivní Webové rozhraní, které poskytuje administrátorům kontrolu nad prostředím a uživatelům možnost ovládat svazky zdrojů. Architektura OpenStacku je založena na požadavku flexibility při vytváření designů clodouvých řešení. Proto se OpenStacku netýkají žádné proprietární požadavky na hardware, či software a je také možné systém integrovat s legacy systémy a ostatními third-party technologiemi.  Jednoduše řečeno, OpenStack si zakládá na maximální otevřenosti, a proto se také velmi rychle dostal do popředí veškerých cloudových technologií. Společnost Hewlett-Packard ukazuje na nový styl IT a podle posledních výzkumů je zcela jisté, že většina zákazníků směřuje k Hybridnímu modelu cloudu. Důvodem bývá často možnost využití stávajícího hardwaru. Zde je přehled základních komponent OpenStack: Nova (Compute) – Umožňuje vytvářet virtuální servery Heat (Orchestration) – Pomáhá s nasazením cloudových...

Měření znalosti – stojí to opravdu za to?

Jedna z nejnáročnějších otázek na poli znalostního managementu je, jak ho měřit a změřit. Jak cenná je znalost? Jak obhájit investici do takové „novinky“ jako je znalostní management? Jednou z podstatných skutečností znalostního managementu je fakt, že měření dokazuje mezeru mezi plány dané organizace a tím, čeho se má dosáhnout v praxi. Je důležité se zaměřit na podstatu problému, uvědomit si dostupné metody a pobavit se o roli pracovních expertů. Je velice náročné vyhledat faktory, podle kterých měřit hodnoty při hledání zaměstnanců. Říká se, že „to co se dá měřit, lze dále zpracovávat“. Proto, pokud jste schopni měřit a vizualizovat intelektuální kapitál, máte daleko větší šanci uspět na trhu. Nikdy není dost poznatků, jak tento „tacitní“ kapitál měřit. Některé programy analyzují evidenci času strávené u zákazníka, jiné zase čas strávený u počítače, ať už je cílem práce nebo vzdělávání. Dalším oblíbeným ukazatelem je spokojenost zákazníka. Stojí tato evidence opravdu za to? Má význam? Mnoho společností se snaží hledat programy, které by jim usnadnily hladké podnikání, zvýšily profesionalitu zaměstnanců, usnadnily chod firmy. Vědí, že pokud mají ve společnosti specialisty s klíčovými znalostmi, využijí je ve firmě jak k výkonu pracovních úkolů, tak k udržení a rozvoji know.how (např. školení kolegů zaměstnanců). Existuje tedy dostatečně silný důvod pro iniciování pořizování programů, které dokáží evidovat a zároveň zpracovávat data velkého interního významu. Software Tacit Minds je určený pro všechny skupiny zákazníků, kteří pracují s kompetencemi lidí. Síla nástroje Tacit Minds je především ve vysoké spolehlivosti informací, které uživateli nástroje prezentují. Udělejte první krok! Pomůžeme Vám zorganizovat data ve Vaší společnosti a posílit tak Vaši samostatnost a...

Swift – Architektura

V minulém článku OpenStack – Storage, byly popsány základní charakteristiky komponent OpenStack architektury, týkající se úložného prostoru pro strukturovaná i nestrukturovaná data. V tomto článku se podíváme trochu podrobněji na komponentu Swift, tentokrát z pohledu architektury, která slouží jako škálovatelná, redundantní a vysoce dostupná objektová storage. Jak už jste se dočetli v minulém článku, datový model má určitou hierarchii, která vypadá takto: account/container/object Pro představu by tak mohl objekt být uložený tímto způsobem: swift.example.com/v0/account/container/object Swift Architektura Swift data (accounts, containers, objects) jsou zdroje, které jsou reálně ukládány na fyzickém hardware. Těmto hardwarovým zařízením, na kterých běží Swift procesy, se ve zkratce říká Node*. Swift cluster je skupina Nodů, na kterých probíhá množina procesů a služeb, které společně vytvářejí distribuovaný system pro úložný prostor. Node = Jakékoliv zařízení, které je schopné komunikovat s ostatními síťovými zařízeními. Chceme-li zajistit redundantnost a izolovat selhání, můžeme organizovat Nody v clusteru do tzv. regionů a zón. Regions Swift umožňuje fyzicky oddělené části clusteru zadefinovat do různých regionů. Regiony jsou pak často definovány podle polohy zařízení. Příkladem může být zadefinovaný nový region s určitým množstvím Nodů (serverů), které se fyzicky nachází na jiném místě s vyšší latencí, než Nody původní. Samotný cluster musí mít minimálně jeden region. Běžně se stává, že v prostředí existuje mnoho clusterů s jediným regionem, pod který spadají všechny Nody. Pokud je ale v clusteru více jak jeden region, jedná se o tzv. multi-region cluster (MRC). MRC clustery mají při určitých read & write situacích své specifické chování. Pokud MRC přijme READ požadavek, Swift se raději zaměří na data, která jsou blíže (měřeno podle latence). Tomuto chování se říká read affinity. Swift také navíc nabízí možnost write affinity, ale ne standardně. Standardně...

OpenStack – Storage

OpenStack Object Storage – Swift Objektová storage je součástí OpenStack architektury pod názvem OpenStack Object Storage – Swift. Zajišťuje redundantní a škálovatelný úložný prostor pro ukládání statických dat, jako jsou například fotky, videa, emaily, zálohy a virtuální image. Objekty jsou zapisovány do více diskových jednotek, které jsou rozprostřeny po serverech v datovém centru, a proto pokud dojde k selhání jednoho ze serverů, OpenStack je schopný data pro uživatele, či aplikaci stále udržet dostupná. Systém objektové storage organizuje data do určité hierarchie. První úrovní této hierarchie je účet, neboli „Account“. Provider služby vytváří účet pro zákazníka, který vlastní veškeré zdroje, které jsou uložené pod tímto účtem. Tento účet zároveň definuje jmenný prostor pro kontejnery. Hlavním úkolem Account serveru je spravovat informace a seznamy o kontejnerech. * V OpenStack prostředí je „Account“ synonymem pro „Project“ Kontejner („Container“) definuje jmenný prostor pro objekty. Hlavním úkolem Container serveru je spravovat informace a seznamy objektů. Kontejnerů může být vytvořeno neomezené množství, stejně tak je možné přiřazovat neomezený počet kontejnerů k jednomu účtu. Na úrovni kontejnerů je možné používat plno zajímavých funkcí, jako je například verzování objektů, hromadné mazání objektů (až 10,000 objektů na jeden požadavek), nebo konfigurace zásad pro ukládání objektů do kontejneru s předefinovanými názvy apod. Objekt reprezentuje obsah dat, jako jsou dokumenty, obrázky, image, videa atd. Rings Vzhledem k tomu, že jsou data uložena do více zařízení, je důležité udržet si přehled o tom, kde se data doopravdy nachází. Swift si tento přehled drží správou interních datových struktur, které se nazývají „Rings“ a poskytují informace o fyzické lokaci objektů pro daný účet a kontejner. Tyto struktury jsou replikovány do všech clusterů (storage i proxy). Proxy server Proxy server přijímá...

Objektová a Bloková Storage

Storage neboli úložný prostor, je samozřejmě důležitou součástí OpenStack architektury, ale je zapotřebí znát a pochopit základní rozdíly mezi různými typy storage. Pokud použijeme pouze služby Nova (compute) a vytvoříme si virtuální instanci, uživatelé mají přístup jen k tzv. Ephemeral Storage, která se ztratí ihned po vypnutí virtuální instance a s ní i všechna data. Jaké tedy existují druhy persistentní storage, a jaký je mezi nimi rozdíl? Objektová Storage Objektová Storage je jedním z druhů persistentní datové storage, ve které spravujeme jednotky uložiště, které se nazývají objekty. Objekt, jako takový se skládá z několika částí a to ze:   Samotných dat – Data mohou být cokoliv, co chceme nějakým způsobem ukládat. Může se jednat o MP3 soubor vaší oblíbené písničky, nebo třeba video z rodinné dovolené. Škálovatelného množství metadat – Metadata jsou konkrétní informace, které popisují soubor a jeho obsah. Může se jednat o informace kdo je vlastníkem, kdo má přístup, velikost souboru, zabezpečení atd. Metadata definuje uživatel. ID – Identifikační adresa objektu. Umožňuje nalézt objekt, bez toho aniž bychom znali jeho fyzickou polohu. K čemu je tedy dobré použít objektovou storage? Objektová storage řeší problém velkého nárůstu dat a právě díky svým vlastnostem, patří mezi její hlavní přidané hodnoty možnost jednoduše a flexibilně zálohovat a archivovat velké množství dat. Pokud je potřeba více místa, objektová storage je lehce škálovatelná, proto postačí pouze zařadit další zařízení do prostředí a problém je vyřešen. Další výhodou je schopnost reagovat na potřeby redundantnosti a současně zmírnit náklady. Objekty zůstávají stále chráněné vytvořením několika kopií (klasicky 3 kopií) dat přes distribuovaný systém. Pokud jeden uzel selže, data jsou stále dostupná a nenastane žádný dopad na uživatele, či aplikaci. Tento...
Menu
×